Подписът на времето: ритъмът в полето на познанието и езика

Резюме: Статията разглежда траекториите на понятието „ритъм“ в дискурса на социалните науки. Изследователският подход е реконструктивна археология в смисъла на Фуко и Агамбен. Разположен на кръстопътя между природата и културата, ритъмът е понятие, което открива възможност за холистична интерпретация на изначалната концептуална конструираност на света. Разгледани са три топоса на ритъма в различни познавателни сфери: антропология, лингвистика и съвременно визуално изкуство.

Ключови думи: ритъм, метафора, концепт, знак, текст, дискурс, етимология, подпис

Жана Дамянова е преподавател по семиотика в катедра „История и теория на културата“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Изследователските ѝ интереси включват деконструкцията, теория на превода и визуална семиотика.

 

Жана Дамянова – Подписът на времето: ритъмът в полето на познанието и езика (pdf)

 

The Signature of Time: Rhythm in the Field of Knowledge and Language

 Zhana Damyanova

 

Abstract: The article examines the trajectories of the concept of “rhythm” in the discourse of the social sciences. The research approach is reconstructive archaeology in the sense of Foucault and Agamben. Located at the crossroad between nature and culture the rhythm is a concept that opens the possibility of a holistic interpretation of the original conceptual construction of the world. Three topoi of rhythm in different epistemological fields are considered: anthropology, linguistics and contemporary visual art.

Keywords: rhythm, metaphor, concept, sign, text, discourse, etymology, signature

Zhana Damyanova is teaching semiotics at the Department of History and Theory of Culture at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. Her research interests include deconstruction, translation theory and visual semiotics.

 

Нагоре ↑

« »