Да притежаваш ент! Време и собственост

Резюме: Статията разглежда етичните измерения, стоящи зад собствеността върху дърветата. Перспективата, през която е направен анализът е етиката на дивото, чиято връзка със страха е потърсена в някои художествени образи като ентите от света на Толкин и злата фея Злодеида от филма „Господарка на злото 2“. Акцентирано е върху една важна природна особеност на дърветата – обстоятелството, че те живеят във време, различно от времето на хората. Това обуславя и трудностите при обосноваването на определена етическа отговорност наред със собствеността. Разгледани са и различните подходи към дърветата в приказките за грижовните феи и в регулациите на различните сортове растения.

Ключови думи: дървета, етика, собственост, природа, диво, страшно, енти, феи, сортове

Стоян Ставру е доктор по право, доктор по философия, доцент в Института по философия и социология към Българска академия за науките, основател и главен редактор на „Предизвикай правото!“ (ChallengingTheLaw.com).

 

Стоян Ставру – Да притежаваш ент! Време и собственост (pdf)

 

To own ent! Time and ownership

Stoyan Stavru

 

Abstract: The article examines the ethical dimensions behind ownership of trees. The perspective through which the analysis is made is the ethics of the wild, whose connection to fear is explored through some artistic images, such as the ents from the Tolkien’s world and the evil fairy Maleficent from the movie “Maleficent: Mistress of Evil 2”. An important natural feature of trees is emphasized – the fact that they live in a time different from that of humans. This causes difficulties in justifying a certain ethical responsibility along with ownership over the trees. Various approaches to trees in fairy tale fairy tales and in the regulation of different plant varieties are also considered.

Keywords: trees, ethics, property, nature, wild, scary, ents, fairies, varieties

Stoyan Stavru holds PhD in Law and PhD in Philosophy. He is an Associate Professor at the Institute of Philosophy and Sociology at the Bulgarian Academy of Sciences, founder and editor-in-chief of ChallengingTheLaw.com.

Нагоре ↑

« »