Стратегии срещу ускоряването: (пост)туризмът

Резюме: Текстът разглежда съвременния туризъм като една от стратегиите за забавяне на времето, предлагани от популярната култура. Изследват се няколко посоки в промяната на туристическото преживяване, което днес е формирано от дигиталните устройства дори когато сме извън виртуалното пространство. Анализира се новата динамика на времето, съчетаваща в едно ускоряване и (илюзия за) забавяне. Във фокуса на изследването е поставен един български туристически обект – замъкът в село Равадиново, който съчетава поредица от туристически митове.

Ключови думи: туризъм, посттуризъм, екзотично, популярна култура, масова култура, технологии, Covid-19

Силвия Петрова е главен асистент в катедра „Културология“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Научните ѝ интереси са в сферата на медиите, популярната култура, феминизма.

 

Силвия Петрова – Стратегии срещу ускоряването: (пост)туризмът (pdf)

 

Strategies Against Acceleration: the (post)Tourism

Silvia Petrova 

 

Abstract: The paper considers contemporary tourism as one of the time delay strategies offered by popular culture. The text traces several directions in the changing tourist experience, which today is shaped by digital devices, even when we are outside virtual reality. The new dynamics of time is analyzed – a combination of acceleration and (illusion of) deceleration. The focus of the study is on a Bulgarian tourist site – the Castle in Ravadinovo village, which combines a series of tourist myths.

Keywords: tourism, post-tourism, exotic, popular culture, mass culture, technologies, Covid-19

Silvia Petrova is a chief assistant professor in the Department of History and Theory of Culture at South-West University “Neofit Rilski”. Her research interests are in the field of popular culture, media, feminism.

Нагоре ↑

« »