Homo Morans и машината на времето

Резюме: Пътешественикът във времето е един от най-често срещаните протагонисти в научната фантастика през последните няколко десетилетия, а научните изследвания за машините на времето все повече се увеличават, отваряйки нови хоризонти за интерпретации и очаквания. Множество причини и основания стоят зад тези факти, но самата идея за пътуването във времето се изправя пред немалко физически препятствия и логически парадокси. Настоящата статия има за цел да очертае някои основни моменти от описания контекст, като, на първо място, посочи условията и причините за възникването на говоренето за пътешествията във времето; представи работна дефиниция, разграничавайки я от квазиформите на пътуването във времето; скицира конфликтите, които се предизвикват в мисълта; сетне да представи физическата обосновка на въпроса и, накрая, се опита да маркира различни метафизически решения на възникващите парадокси и проблеми. По този начин ще се опитаме да изградим едно, макар и само начално, разбиране за иначе неизчерпаемите философски, физически, социокултурни, научнофантастични и др. аспекти на съвременното говорене за пътуването във времето.

Ключови думи: пътуване във времето, машина на времето, ускорение, теория на относителността, парадокси, метафизика. 

Габриела Русинова е доктор по философия в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Основните ѝ академични интереси са в областта на философия на XIX и XX век, философия на времето и философия на историята. g.s.rusinova@gmail.com

Лидия Кондова е доктор по философия и главен асистент в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Основните ѝ интереси са в направленията „Немска класическа философия“ и „Философия на Новото време“. lkondova@uni-sofia.bg

 

Лидия Кондова, Габриела Русинова – Homo Morans и машината на времето (pdf)

 

Homo Morans and the Time Machine

 Lydia Kondova and Gabriela Rusinova

 

Abstract: Over the past few decades, the time traveller is one of the most common science fiction’s protagonists. Moreover, the research projects on the topic are increasing and we are free to deliver new interpretations as well as expectations from this field of study. Although there are many reasons for its emergence, the conception of time travel faces many physical obstacles and logical paradoxes. The article aims to outline some of the main features of this context. First of all, we will point out the reasons for the rise of the topic. Then, we need to deliver a preliminary definition, which distinguish time travelling from its quasi-forms, and to outline the logical conflicts, which arise alongside with this conception. Finally, after providing the physical justification of the time travelling, we aim to point out various metaphysical solutions to the emerging paradoxes. Therefore, this paper attempts to deliver an initial conception of the otherwise inexhaustible philosophical, physical, socio-cultural etc. aspects of modern time travel discourse.

Keywords: time travel, time machine, acceleration, Theory of relativity, paradoxes, metaphysics.

Gabriela Rusinova holds a PhD degree in philosophy at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. Her main research interests focus on philosophy of time, philosophy of 19th- and 20th-centry and philosophy of history. g.s.rusinova@gmail.com

Lydia Kondova holds a PhD degree in philosophy and works as an assistant professor at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. Her main research interests focus on Classical German philosophy and Early modern philosophy. lkondova@uni-sofia.bg

Нагоре ↑

« »