За времето във видеоигрите: отново

Резюме: Разговорът тематизира различните форми на овременяване при видеоигрите – от съотношенията на скорости в интеракцията, през напреженията между последователност и повторителност, до психологическото, биографическото и историческото време, което те са способни да репрезентират. Акцентът пада върху възможностите на видеоигрите за стимулиране на рефлексия в процеса на играене. Направен е и опит за съпоставка на организацията на времето при видеоигрите и при по-традиционни форми на изкуство. 

Ключови думи: видеоигри, време, скорост, рефлексия, съпоставка с традиционни изкуства

Проф. Миглена Николчина преподава в Катедра по теория на литературата и в програмата „Дигитални медии и видеоигри“ към СУ „Св. Кл. Охридски“. Изследователските ѝ интереси включват взаимодействието на литература, философия, политология и игрознание. Сред публикациите ѝ от последните години е монографията „Изгубените еднорози на революцията. Българските интелектуалци през 1980-те и 1990-те години“ (2012, на английски 2013). Наред с диалозите с Еньо Стоянов, по темата на настоящия текст е публикувала статията “Time in Video Games: Repetitions of the New”, differences 28.3 (2017).

Еньо Стоянов е асистент в катедра „Теория на литературата“ към ФСЛФ, СУ, където води часове по „Увод в литературознанието“. Изследванията и публикациите му са свързани с литературна теория, теория на фикцията и наратология, трансмедиалност, видеоигрите в наратологична и лудологична перспектива, както и социология на изкуството.

 

Миглена Николчина, Еньо Стоянов – За времето във видеоигрите: отново (pdf)

 

Time in Video Games: Once Again 

Miglena Nikolchina, Enyo Stoyanov

 

Abstract: The conversation focuses on the different forms of temporalization in video games – from the ratios of speeds in the interaction, through the tensions between sequence and repetition, to the psychological, biographical and historical time that they are able to represent. The emphasis is on the resources of video games for ensuring reflection during gameplay. There is also an attempt at comparison between video games and more traditional art forms in terms of their structuring of time.

Keywords: video games, time, speed, reflection, comparison with traditional artforms

Prof. Miglena Nikolchina is a literary historian and theoretician whose research engages the interactions of literature, philosophy, political studies, and feminist theory. She is a professor at the Department for Theory of Literature at the University of Sofia, Bulgaria. In English, her publications include the books “Matricide in Language: Writing Theory in Kristeva and Woolf” (Other Press, 2004) and “Lost Unicorns of the Velvet Revolutions: Heterotopias of the Seminar” (Fordham UP, 2013); and, related to the topic of the present text, “Time in Video Games: Repetitions of the New”, differences 28.3 (2017).

Enyo Stoyanov is an assistant professor at the Department of Literary Theory at the Faculty of Philology in the Sofia University “St. Kliment Ohridski”, where he teaches Introduction to Literary Studies. His research and various academic publications focus on literary theory, theory of fiction and narratology, transmediality, sociology of art, and video games from a narratological and ludological perspective.

Нагоре ↑

« »