Метафоричната репрезентация на сирийски бежанци като “зараза” в българските медии

Резюме, ключови думи и биография:

Метафората, мислена като процес на пренасяне, при който едно понятие да бъде видяно през перспективата на друго, може да бъде разглеждана като концептуален инструмент, функциониращ като терминологичен филтър на реалността. Една от невербалните манифестации на концептуалната метафора е визуалната метафора – тогава, когато един визуален елемент (агент) е видян през друг визуален елемент (източник), принадлежащ към различна смислова категория или рамка. Целта на статията е да изследва начина, по който визуалните образи съконструират, но и подкопават доминиращия дискурс за сирийските бежанци в България. Метафоричната репрезентация на бежанци често обхваща метафори, свързани със “замърсяване”, “зараза”, “нахлуване на вредители”. Подобни констелации формират концепции за биологична инвазия или замърсяване, структуриращи дискурса за бежанците и търсещите убежище. В него бежанците и лицата, които търсят  международна закрила от преследване или тежки посегателства в родната си страна, се конструират като проблем в мас медиите. Медийната репрезентация на бежанците е свързана и с метафората за нацията като тяло. Тялото като референтна рамка е основано върху лесно разпознаваема кинестетична перцепция. Анализирана от гледна точка на идеологията, метафората за нацията като тяло легитимира несправедливото разпределение на власт в рамките на установената обществена договореност. Когато нацията е мислена като физическо тяло, бежанците са представяни като инфекциозно заболяване или физическо препятствие. Трайната възпроизводимост на сходен визуален материал създава условия за комуникирането на послания, много по-убедителни от писмените и вербални съставни елементи, които ги съпътстват.

Ключови думи: метафора, визуална метафора, медийна репрезентация, български медии, сирийски бежанци, зараза

Мария Делчева, докторантка в катедра “Теория на литературата” в СУ “Св. Климент Охридски”. В дисертацията си изследва допирните точки и взаимодействията между куиър теория и постколониални изследвания в литературата. Завършила е английска филология и магистърска програма “Литература, кино и визуална култура”.

 

Метафоричната репрезентация на сирийски бежанци като “зараза” в българските медии

Нагоре ↑

« »