Невъзможните фигури и проблемът с интерпретацията

Резюме, ключови думи и биография:

Под израза „невъзможна фигура” се разбира двуизмерно изображение, което създава впечатление за триизмерен предмет, който обаче не може да съществува в едно Евклидово пространство. В повечето случаи такива изображения опитват да конструират геометрични противоречия. Това, което е невъзможно в тях, е най-вече тяхната пространствена интерпретация, свързана с визуалния ни опит за света. Триизмерни модели на повечето невъзможни фигури биха могли да бъдат създадени, но те ще бъдат силно деформирани или несвързани. Не всички невъзможни фигури обаче могат да бъдат изобразени – кръглият квадрат не би могъл. Тогава може да се говори за степени на невъзможност и може да се направи класификация на различните видове невъзможни фигури.

 Ключови думи: изображение, невъзможност, визуална интерпретация, геометрични противоречия

 Красимира Криворова, завършила бакалавърска степен по Философия и магистърска степен по История на философията в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. От 2013 г. е докторант в катедра „История на философията”, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”. Тема на дисертацията: Невъзможните светове във философията и литературата на ХХ век. Интереси в областта на философия на Новото време (17-18 век), съвременна философия, семантика на възможните и невъзможните светове, теория на литературата.

Невъзможните фигури и проблемът с интерпретацията

Нагоре ↑

« »