Две версии на онтологичната трансфигурация: Бележки върху Луи Марен и Ханс Белтинг

Резюме, ключови думи и биография:

Текстът разглежда понятието за онтологична трансфигурация на Луи Марен и подемането му от Ханс Белтинг в Антропология на образите и лекото му отместване спрямо употребата на Марен. Сравнителният анализ показва, че докато при първия се настоява на овластяването на образите, то при втория акцент е поставен върху начина, по който поддържат и помагат да се възпроизвежда социалната тъкан. Предложена е хипотеза за имплицираната от това отместване възможност да се мисли по нов начин връзката между социална тъкан и потенция на образа. Въведено е понятието репотенциализация, за да се назове движението на образа от власт обратно към потенция.

Ключови думи: Луи Марен, Ханс Белтинг, образ, отсъствие, социално, потенция, власт, репотенциализация

Keywords: Louis Marin, Hans Belting, image, absence, social realm, potentiality, power, repotentialization  

 Дарин Тенев, доцент, преподава в СУ „Св. Климент Охридски”. Директор е на Института за социални критически изследвания към ПУ „Паисий Хилендарски”. Има интереси в областта на литературната теория, съвременната философия и модернистичната литература. Публикувал е Фикция и образ. Модели (Пловдив, 2012) и Отклонения. Опити върху Жак Дерида (София, 2013).

 

Две версии на онтологичната трансфигурация: Бележки върху Луи Марен и Ханс Белтинг

Нагоре ↑

« »