Памет и страх в историческия проект на Аби Варбург

Резюме: Проектът на Аби Варбург за история на изкуството е организиран около едно особено схващане за паметта и начините и пътищата, по които тя функционира. Неговата философия на историята на изкуството, която може да бъде генерализирана до философия на историята изобщо, предполага, че историческото познание следва да бъде преобразувано така, че да се движи не по пътя на простата последователност от еднотипни единици, а чрез свързването на хетерогенни моменти в мрежа от нелинеарни взаимоотношения, при които хетерогенността трябва да бъде разбирана не само темпорално, но във всяко друго отношение, като разнопорядковост в същината на самите натоварени с историческо значение елементи. Една по подобен начин структурирана история тогава би представлявала описаната, изразената форма на една нелинеарно структурирана памет. Паметта в този случай ще бъде дефинирана като способност за изграждане на връзки. В случая ще разгледаме тезата, според която проектът за история на изкуството на Аби Варбург от най-зрялата му фаза (1920-те години до смъртта на автора през 1929 г.) предполага като основен управляващ мрежата на паметта принцип – страха. Страхът е разбиран най-общо като афект, но афект със сложна структура, която включва едновременно привличане и отблъскване, фасцинация от обекта и ужас при появата му. Страхът представлява диалектическото посредничество между манийното и депресивното в паметта. Трябва да бъде подчертано значението на проектираната от Варбург философия на историята на изкуството по отношение на развитието на различните философии на историята и на паметта през XX и XXI в.

Ключови думи: Аби Варбург, история на изкуството, психоза, хетерогенно конструиране на връзки, нелинеарност на паметта

Богдана Паскалева е завършила българска филология и магистърска програма по литературознание в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2015 г. е доктор по теория на литературата. Интересите ѝ са свързани с изследванията на образа в различните му проявления, а исторически – с културата и литературата на Европейския ренесанс.

Богдана Паскалева

Нагоре ↑

« »