Отместено вместилище

Резюме, ключови думи и биография:

В този текст разглеждам скорошната интелектуална рецепция на Кръстева в контекста на знаковото й посещение в България през есента на 2014 г. и в контекста на собствената й работа върху Платоновата chôra, противопоставено на идеята й за „бунта“ в софийското й слово. В текста се твърди, че Кръстева бива подложена на двойната си трансформация във „вместилище” на родното и на чуждото в зависимост от идентичностните проблеми, които нейната фигура се предполага, че може да реши. Тезата е, че тази трансформация приема формата на стенохорична (колонизаторска) стратегия за общение между родното и чуждото, покрай които се развива проблематиката за европейската идентичност и употребата й в национален контекст.

Ключови думи: Юлия Кръстева, интелектуална рецепция, европоцентризъм, вместилище (hypodoche), chôra, stenochoria

Станимир Панайотов (1982) е докторант по сравнителни джендър изследвания в Централен европейски университет, Будапеща, където работи над сравнително изследване върху женските принципи и телесността в космологиите на неоплатонизма и новия (спекулативен) реализъм. Той е част от колективите на Социален център Хаспел и Нови леви перспективи, както и на IPAK Център – Белград, и е съ-директор на София Куиър Форум.

This text deals with the recent intellectual reception of Kristeva, seen in the context of her 2014 landmark visit to Bulgaria, as well as in the context of her own work on Plato’s chôra, as opposed to the idea of the “rebellion” in her Sofia lecture. My argument is that Kristeva is subjected to, but also that she herself initiates, her own double transformation as a “receptacle” of both the native and the foreign, depending on the identity issues her figure is expected to resolve. The thesis is that this transformation takes the shape of a stenochoric (colonizing) strategy for communication between native and foreign, and that along the lines of such strategy the subject-matter of European identity and its use in a national context is being developed.

Keywords: Julia Kristeva, intellectual reception, Euro-centrism, receptacle (hypodoche), chôra, stenochoria

Stanimir Panayotov (1982) graduated in Philosophy from Sofia University and holds MA in Philosophy and Gender Studies from Euro-Balkan Institute (2011) with a thesis on Plato’s natural philosophy and the problem of femininity/maternity in the ancient concept of space (khora). He is currently a PhD student in comparative gender studies at CEU, Budapest, working on the relation between desire and space in ancient cosmologies and Plato. His research interests and published work are centered round issues in feminist and continental philosophy, queer theory, and gender studies.  Stanimir is also part of Social Center Xaspel and New Left Perspectives in Sofia.

 Отместено вместилище

Нагоре ↑

« »