Около “Нови форми на бунта”

Марин Бодаков е доцент във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ “Св Климент Охридски “, поет и културен журналист. Той е автор на стихосбиркитe Девство (1994), Бисквити (1998) и Обявяване на провала (2002), съставител e на сборника Иван Вазов и… (2000). От 2000 г. е литературен редактор във в. Култура.

Marin Bodakov is an Аssociate Рrofessor at the Faculty of Journalism and Mass Communication, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, poet and cultural journalist. He is the author of the poetry collections Virginity (1994), Biscuits (1998) and A Declaration of Failure (2002), editor of the literary collection Ivan Vazov and… Since 2000 he has been  literary editor in Kultura Weekly.

 ***

На 26 септември 2014 г. Софийският литературоведски семинар организира разговор върху лекцията на проф. Юлия Кръстева „Нови форми на бунта”, произнесена по-рано същия ден в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски” (превод на лекцията, дело на Дарин Тенев, може да бъде прочетен в бр. 29 на „Литературен вестник”).  В настоящия брой на ПИРОН са поместени представeните във в-к Култура основни тези на участниците на ръководения от Миглена Николчина семинар.  Техният пълен текст е публикуван и на страниците на „Литературен вестник”, бр.30.  В брой 10  на ПИРОН може да бъде прочетен и публикуваният във в-к Култура  коментар на Юлия Кръстева, направен след изказванията на Мария Калинова, Камелия Спасова, Амелия Личева, Дарин Тенев и Александър Кьосев.

Около Нови форми на бунта

Първа публикация във в-к Култура, бр. 34 (2783), 17 октомври 2014.

Лекцията на Юлия Кръстева в Аулата на Софийския университет

Нагоре ↑

« »