Единичността на интериорните драми

Камелия Спасова е главен асистент по Антична и западноевропейска литература в СУ „Св. Климент Охридски“, ФСлФ, в катедрата по теория и история на литературата. „Събитие и пример у Платон и Аристотел“ (2012) е първата й научна книга, която се занимава с напрежението между литературния пример и образцовата творба във философски и теоретични изследвания. От 2009  г. е редактор в „Литературен вестник”. Научните й интереси са свързани с преосмислянето на античното наследство в светлината на съвременните литературоведски теории.

Kamelia Spassova is Senior Assistant Professor in Comparative Literature at the Department of Theory and History of Literature, Sofia University. Her book Event and Example in Plato and Aristotle (2012) deals with the tension between literary example and exemplary work in philosophical and theoretical discourses. Her current theoretical project is concerned with the transformation of the concept of mimesis in the perspectives of Auerbach, Vernant and Lotman.

Единичността на интериорните драми

Съвместна публикация с Литературен вестник, бр.30/2014, стр. 14.

 Лекцията на Юлия Кръстева в Аулата на Софийския университет

Нагоре ↑

« »