Революциите: парадокси на „вътрешното” и „външното”

На 26.09. 2014 г. Юлия Кръстева гостува на Софийския литературоведски семинар за дискусия върху нейната лекция „Нови форми на бунта”, състояла се същия ден в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски”.  В дискусията, водена от Миглена Николчина, участваха  Александър Кьосев, Амелия Личева, Дарин Тенев, Мария Калинова и Камелия Спасова.

Александър Кьосев е преподавател по история на модерната култура и директор на Културния център на Софийския университет, главен редактор на сп. „Пирон“. В сферата на изследователските му интереси попадат изследванията върху четеното, културната история на комунизма, постколониалнитете изследвания и  конструкцията на идентичности. Публикувал е една книга върху история на българската литература и две – върху културната история на прехода. Последната му монография е „Караниците около четенето“, София: Сиела, 2013. Той е съставител на сборниците  “Post-Theory, Games and Discursive Resistance”, SUNY Press, Albany, 1995,  и “Rules” and “Roles”. Fluid Institutions, Hybrid Roles and Identities in East European Transformation Processes (1989–2005). Alexander Kiossev and Pеtya Kabakchieva (eds).  Berlin: LitVerlag, 2009. Негови студии са преведени на английски, немски, френски, холандски, украински, чешки, полски, румънски, сръбски и македонски езици. От 2000 г. той е бил ръководител на няколко международни и национални изследователски проекта, посветени на читателските изследвания, балканските култури и автобиографиите за периода на комунизма.

Alexander Kiossev is professor in History of Modern Culture and Director of the Cultural Center of the University of Sofia, Editor-in-chief of the online journal “Piron”. His research interests are in the spheres of reading research, cultural history of communist totalitarianism, post-colonial studies and construction of identities. He published a book on the history of Bulgarian literature and another two on cultural history of the transition period in Eastern Europe; recently he published the monograph “The Quarrels about Reading” (2013, Sofia: Ciela, in Bulgarian). He was editor of the collective volume “Post-Theory, Games and Discursive Resistance”, SUNY Press, Albany, 1995 in English) and the collective volume “Rules” and “Roles”. Fluid Institutions, Hybrid Roles and Identities in East European Transformation Processes (1989–2005). Alexander Kiossev and Pеtya Kabakchieva (eds).  Berlin: LitVerlag, 2009. in English. Many of his essays are translated in English, German, French, Dutch, Ukrainian, Czech, Polish, Romanian, Serbian and Macedonian languages. Since 2000 he has been a leader of several international and national research projects dedicated to the Balkan cultures, reading problems and autobiographies related with the period of communism.

 

Революциите: парадокси на „вътрешното” и „външното”

Съвместна публикация с Литературен вестник, бр.30/2014, стр. 12.

 

Лекцията на Юлия Кръстева в Аулата на Софийския университет

Нагоре ↑

« »