Схолари в Елена

 

Точно преди тридесет години в град Елена се заражда необичайното в средите на българската академична философия, но съвсем традиционно в хоризонта на историята на европейската култура на предаване на знанието, явление – философска школа. Още от времето на Древна Гърция и по-късно в средновековните схоластически практики школата се свързва преди всичко с лице. Лице, около което се събират готовите да четат и обсъждат философски текстове и теми и от което се задават основните посоки и подходи на изследванията вътре в рамките на школата, които следващите поколения развиват и задълбочават като специфични именно за тази философска общност. На второ място, школата се свързва с място. Буквално, с пространство, обикновено извън официалните институционализирани форми на предаване на знанието, където учителят се събира с учениците си и където се осъществява живата размяна на текстове и мнения – място на непосредствения дебат лице в лице, от който постепенно израства кръгът от ученици, които в последствие се превръщат в учители.

През лятото на 1984 година малкият град Елена се оказва мястото, където Цочо Бояджиев завежда за първи път няколко от своите студенти, за да почетат средновековни текстове и да си говорят за философия. Началото е като че ли по-скоро ентусиазиран опит, отколкото строго планирана инициатива с предпоставени цели и конкретни очаквания. По това време Цочо Бояджиев е асистент на титуляра на дисциплината Антична философия в Софийския университет Ради Радев и година по-рано – през 1983 – започва да чете първия специализиран историко-философски курс на средновековна тематика.[1] Курсът е посветен на парижкия магистър Пиер Абелар, някои произведения от когото излизат три години по-късно.[2]

Като че знаково, тъкмо около „първия интелектуалец на Средновековието”[3] се заражда и идеята за семинар, който да се провежда извън времето на редовните учебни занятия и извън пространството на самия университет – по подобие на формата, която Алебар и първите схолари около него са избрали. Тъкмо в този дух на средновековната школа започва семинарът в Елена – като кръг от студенти и млади преподаватели, събрани около Цочо Бояджиев, които говорят на разнообразни философски теми, въпреки че докладите са преобладаващо на средновековна тематика.[4] Многозначителен е фактът, че редица от присъстващите на събиранията първите години, макар и да се отказват с времето от посещаването на семинара, тъй като се посвещават на други дялове на философското знание, остават в академичната сфера и философията се превръща в тяхна професия. Сред тях са вече заемащите преподавателски позиции Любен Сивилов, Витан Стефанов, Недялка Видева, Мария Димитрова, Димка Гичева-Гочева и мнозина докторанти и студенти – Димитър Вацов, Стилиян Йотов, Петър Горанов и др. Някои от по-младите, като Калин Янакиев, Георги Каприев и Олег Георгиев, остават в стесняващия се около медиевистичната тематика кръг на семинарите в Елена и сами започват да ориентират професионалните си интереси около средновековната философия и култура. Георги Каприев става асистент на Цочо Бояджиев, а по-късно поема от него ръководството на заложения за първи път като задължителен курс в програмата на специалност Философия, озаглавен „Философия на Средновековието и Ренесанса”, а по-късно дава началото на първия в света редовен двусеместриален университетски курс по Византийска философия.[5] Калин Янакиев започва да се занимава с история и теория на средновековната култура, а по-късно и с богословие. Олег Георгиев става специалист в областта на средновековното образование и предаване на знанието и по история и теория на средновековната наука. По този начин започнатото като извънредно занимание с предмет, официално неприсъстващ в учебната университетска програма на специалност философия, поради липсата на идеологическа легитимност в рамките на политическата система преди 1989 г, с напредване на времето все повече се стеснява тематично, но числено нараства. Учениците постепенно стават учители.

В първите години след 1990 г. започва усилената преводаческа и издателска дейност на школата – преведени са множество произведения на основни средновековни автори, учредени са преводната поредица Bibliotheca Christiana и специализираният алманах Архив за средновековна философия и култура. По същото време членовете на школата се включват в живота на философската медиевистика извън България,[6] което участие постепенно прераства в тясно сътрудничество, чийто най-непосредствен израз са няколкото международни летни училища[7], проведени в град Елена, именно като част от ежегодния семинар, започнал през лятото на 1983 г. Последните два международни семинара – тези през 2008 и 2014 г. – са същевременно част от програмата за съвместна работа на докторанти от различни страни в сферата на средновековната философия на Европейското докторантско училище по антична и средновековна философия (E.G.S.A.M.P.)[8]

След 2000 г.[9] семинарите в Елена се превръщат във все по-специализиран форум и докладите, които в първите години имат характера на въвеждащи преводи и прохождащи критически текстове в сфера, която до 80-те години на ХХ в. представлява бяло петно на академичната „карта” в България, постепенно се издигат до равнището на международните научни стандарти в полето на история на философията. Оформя се по-ясно и специфичният подход на работа на школата, който се състои, от една страна, в по-детайлното културно-антропологическо контекстуализиране на интерпретациите на средновековните текстове и проблеми, а, от друга, в опита да се изработи нарочна методология, която да направи възможен „преводът” на основни философски и светогледни позиции от византийската култура на езика на латиноезичната такава и обратното.[10] В рамките на същия период все повече са и студентите, които остават професионално в полето на философската медиевистика. Тодор Тодоров, първоначално докторант на Георги Каприев, става негов асистент, а от 2014 г. е доцент в катедра „История на философията” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Смилен Марков попада в магистърската програма по Средновековна философия и култура, сформирана от Цочо Бояджиев и Георги Каприев, докторира в Кьолн и в момента е преподавател във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Милан Джорджевич завършва магистратура в същата програма, защитава докторска работа отново в Кьолн и сега преподава в Скопския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Гергана Динева също става магистър по средновековна философия, докторира под научното ръководство на Цочо Бояджиев и в момента е негов асистент в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.[11] За второ поколение учениците стават учители.

Така, в течение на годините започналият като извънуниверситетска форма на философско изследване семинар в Елена се превръща в реално удържащия пространствено-времеви легитимиращ академичен топос, около който израства и се разгръща школата по средновековна философия в България, която постепенно успява да изработи вътрешно консистентен историко-философски критически понятиен апарат, който да работи в полето на идеологически задушаваната по времето преди 1989 г. философска медиевистика.[12] В момента семинарът обединява три различни поколения студенти и преподаватели, които изграждат трайна приемственост на изследователските подходи и цели на школата, които отдавна са надхвърлили първоначалния стремеж, единствено да бъде набелязано и обособено пространство за медиевистиката като дял от философската наука в България. В последното десетилетие семинарите в гр. Елена поставят младите учени и студентите, които се присъединяват към школата, в хоризонта на европейските изследвания по философска медиевистика и имат за цел да дават равностоен принос в работата върху нейните проблемни полета.[1] Преди това във философския курикулум в България дисциплината Средновековна философия на практика отсъства, с две кратки изключения, представляващи общи курсове по история на средновековната мисъл, като част от цикъла история на философията, водени съответно от Иван Георгов (един семестър през учебната 1902/03 г.) и Иван Саръилиев (по един семестър през 1935/36 и 1936/37 г.).

[2] Изданието представлява първият голям специализиран сборник с текстове на средновековен философ, публикуван в България: Пиер Абелар, Избрани съчинения, превод от латински Цочо Бояджиев, Петя Стоянова, Милко Цветанов, Зорка Попова, Наука и изкуство, София, 1986 г. В сборника са включени произведенията „История на Абеларовите нещастия”, „Теология за схоларите”, „Глоси на магистър Пиер Абелар към Порфирий” и „Етика или Познай себе си”, както и встъпителна студия от Цочо Бояджиев, „Хомо Виатор”.

Преди това има няколко критически текста, писани от Ради Радев, които са с по-общ характер: студия върху Сигер от Брабант, въведението към Критика на неотомизма (Наука и изкуство, София, 1970) и монографията Латинският Аристотел. Пиер Абелар – живот и дело (Партиздат, София, 1982). Антологията по средновековна философия под редакцията отново на Ради Радев, съдържаща откъси от значими средновековни автори, излиза също през 1986 г. (Антология по средновековна философия, Ради Радев (съст.), превод от латински Христо Данов и Теменуга Михайлова, Наука и изкуство, София, 1986).

[3] Така Жак Льо Гоф нарича Пиер Абелар, срв. Льо Гоф, Ж., Цивилизацията на Средновековния Запад, превод от френски Иван Божилов, АГАТА-А, София, 1999, стр. 496.

[4] Вж. напр. резюметата на докладите, четени на семинара в гр. Елена през 1985 г. във Философска панорама (Бюлетин на българското философско дружество), 3-4/1985.

[5] По-подробно за академичното развитие на школата по средновековна философия в България вж. Динева, Г. ‘Българската школа по философска медиевистика’, Критика и хуманизъм, кн. 28, бр. 1/2009, стр. 287-298.

[6] Цочо Бояджиев, Георги Каприев, Калин Янакиев и Олег Георгиев са членове на най-голямата международна академична общност, посветена на средновековната философска мисъл, Международното общество за изследване на средновековната философия (S.I.E.P.M.).

[7] Семинарите в гр. Елена с международно участие на студенти, докторанти и преподаватели от различни европейски страни се провеждат през няколко години – такива има през 2001, 2005, 2008 и 2014 г.

[8] Катедра „История на философията” към Софийския университет „Св. Климент Охридски” в лицето на Цочо Бояджиев и Георги Каприев са съучредители на E.G.S.A.M.P. Членове на обществото са катедри и институти от Амстердам, Бари, Берлин, Бон, Вюрцбург, Кеймбридж, Кьолн, Лайден, Лече, Лувен, Милано, Нюкасъл, Неймеген, Париж, Пиза, Рим, Скопие, София, Тренто и Фрайбург.

[9] Взимаме тази година за разделител на периода на съществуване на семинара в Елена съвсем формално, повод за което взимаме от учредяването на 19 декември 2000 г. на Институт за средновековна философия и култура – София с директор Цочо Бояджиев.

[10] Срв. Каприев, Г., ‘Българската школа по философска медиевистика’, Критика и хуманизъм, кн. 10,  1/2001, с. 108.

[11] Други възпитаници на школата, дългогодишни участници на семинарите в гр. Елена, които към момента се занимават с преподавателска и изследователска работа в България и извън нея са Мартин Осиковски, Владимир Маринов, Дивна Манолова, Невена Димитрова, Ива Манова и Евелина Митева.

[12] Вж. Пак там, с. 107: „[…] тази държавна идеология [комунистическата] автоматично санкционираше средновековния тип философстване като вражески и идеологически опасен, доколкото той справедливо се асоциираше с учението на християнската вяра, срещу което се водеше борба като против „преодоляван предразсъдък на донаучното знание”. Изследването в тази област никога не е било експлицитно забранявано, но също така не е било разрешавано или стимулирано.”

Нагоре ↑

« »